Peddigree

Respons Kramiga Kamrat-Ten

Gainwill Marchall

Golden Ciba Moonraker Milbo

 

 

Gainwill Hebe

 

SECH DKCH SEJCH Respons Vinjett-Ten

Rayleas Lydon

 

 

Respons Solkatt-Ten

Respons Qryddiga Qvickrot-Ten

Gleaming Favourite Favourite Firebird

Gleaming Country Clapton Woman

 

 

SECH(U) Gleaming Og Pretty Woman

 

Respons Eminenta Estet-Ten

SECH(U) Colbar Step Ahead

 

 

SECH Respons Zabbat-Ten

Respons Kramiga Kamrat-Ten

Gainwill Marchall

Golden Ciba Moonraker Milbo

 

 

Gainwill Hebe

 

SECH DKCH SEJCH

Rayleas Lydon

 

Respons Vinjett-Ten

Respons Solkatt-Ten

Respons Qryddiga Qvickrot-Ten

Gleaming Favourite Firebird

Gleaming Country Clapton

 

 

SECH(U)Gleaming Oh Pretty Woman

 

Respons Eminenta Estet-Ten

SECH(U) Colbar Step Ahead

 

 

SECH Respons Zabat-Ten